Wednesday, March 30, 2011

မိဘေက်းဇူးကုိသိတဲ့သူတုိင္းမိဘေက်းဇူးကုိဆပ္ၾကသည္

                       ရွက္ေၾကာက္ဖယ္ခြါေမ့ေမတၱာသည္၊
                       ေ၀ျဖာေရာယွက္ရင္ေသြးတြက္မုိ႔၊
                       နီလ်က္ေသြးဆီနဳိ႕ျဖဴရည္သုိ႔၊
                       တစ္လီေျပာင္းရလူ႔ဘ၀တြင္၊
                       ရွက္လွအေၾကာက္၊ေဘးဖယ္ေပ်ာက္၍၊
                       နုိ႔ေသာက္ခ်ိန္တန္၊ရင္သားလွန္လ်က္၊
                       စုတ္တံကုိေပး၊နုိ႔ခ်ဳိေကြ်းသည္၊ေခ်ာေတးကဗ်ာ၊
                       အရာရာထက္၊ေမြးလာရင္ေသြး၊ထုိအေရးကုိ၊
                       ေလးေပးဓိက၊သူ႔ဘ၀၌၊မုခ်မမွားမွန္တရား။

                          ဒါမွေက်းဇူးရွင္အေမ အာဇာနည္အေမ 

                      ဒါကပူတတ္တဲ့အေမေသာကေတြနဲ့ေရာယွက္ေနတဲ့အေမ                                                      

မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ငုိေၾကြးေနေသာအေမ 

မာတာပိတမိႏွင့္ဖအား၊ျပစ္မွားရွဳတ္ခ်မျပဳ႕ရဘူး၊
ဆူးက်ဖက္ေပါက္၊ဖက္ေပါက္ဆူးက်၊
ဆုိၾကသဖြယ္၊ကုိယ္၀ယ္ခ်ည္းေပ၊ျပစ္ေရာက္ေခ်၏။
(မဃေဒ၀)

ကပ္ပုန္းSamnak  Sambodhi ေက်ာင္း၌သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အမွတ္တရ၊၊  
                                       
                        ကပ္ပုန္samnak  sambodhi ေက်ာင္း၌တစ္ပါးတည္အမွတ္တရပါ။                                              
                     ဒါကဒုိ႔ေရႊျပည္ၾကီးကအေမေလရႊံ႕ေတာဗြတ္ေတာထဲမွာေတာင္းစားေနတာ။                 
                 ဒါကေစ်းဗန္းရြက္ေနတဲ့အိႏၵိယကအေမေလဗ်ဳိင္းငါးခ်ီတာေတာင္မသိေတာ့ဘူး၊၊                          
                    ဒါကေတာ့ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ေနာင္ေတာ္ၾကီးမ်ားသူငယ္ခ်င္းမ်ားအမွတ္တရ။                                  
                    အရြယ္လြန္အုိကုန္က်၊မိႏွင့္ဖႏွစ္ပါးကုိ၊
                    တတ္နုိင္ျငားပါလွ်က္၊၀တ္စားေနရာေပးလုိ႔ရယ္၊
                    ေကြ်းမွဳ႕ျငဳိျငင္၊ဂရုျဖင့္မစုိက္လုိတယ္၊စရုိက္အိုမုိက္မဲ၊
                   မိဘကုိမလုပ္ေကြ်းလွ်င္ျဖင့္၊အေရးဘယ္ပုံသာပါ့မယ္၊
                                 မဂၤလာသူနဲေ၀းျပီမုိ႔၊ေခြးသုိ႔တႏွဲး။


                   ဒါကေတာ့ပီနန္အမွတ္တရေလးပါ                       
                                    
                 ဒီပုံကေတာ့ပီနန္ကထုိင္းေလ်ာင္ေတာ္မူဘုရားေက်ာင္းမွာပါ။                       
ဒီပုံေလးကေတာ့ပီနန္ျမဳိ႕ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ေတာင္မွအမွတ္တရပုံပါ။                                         

4 comments:

 1. Please go INTERNET to see:Pro-UMNO MCA Is Anti Buddhist! 马华是反佛教! (MCA Gombak, Yip Kum Fook menghina Sami-sami Buddha)HIDUP-HIDUP-HIDUP BUDDHA! HIDUP SAMI-SAMI BUDDHA!,,And we would like announce to everyone in Malaysia about YIP KUM FOOK. If money and women in his hand, it isn't run away and below of messages to send for everyone, thank you very much.

  MCA MAN INSULTED BUDDHIST MONKS

  Dear Devotees into the Dhamma,


  I sincerely shall use the language to make publicly the bitter experience that actually has happened in the SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST ASSSOCIATION NO: 19-21 JALAN 38 TAMAN DESA JAYA KEPONG 52100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA.

  I am not satisfied with the Gombak MCA Division chairman (Yip Kum Fook) and the SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST ASSSOCIATION chairman (Yip Kum Fook) because he used vicious and arrogant means in bringing in a group of individuals from other places to provoke and trample the sacred ground and without any sound reason called in the police to forcefully detain the monk so as to humiliate worshippers of Buddhism.

  I strongly would like to ask here that what great sin and crimes had he committed to the extent of you Yip Kum Fook lawyer by means or by crooks called in the police to detain a monk like him?

  I came from Penang, I was a newcomer and I temporarily put up at the SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST ASSSOCIATION to study and learn to practice Buddhism. While at the temple, I could not bear with the way Yip Kum Fook lawyer behaved, your uncourteous, arrogant and unexcelled attitude in treating the Temple abbot.

  Because I said a few words about your behavior to you Yip Kum Fook, you resorted to such dirty means to hurt a monk. It is indeed unacceptable and cast a very bad example.

  For a school principal, if his and her student has committed an offence, the police must as a matter of courtesy meet up with the principal, try to understand the actual situation, before the police take any actions. This is the usual practice.

  But it is sorry to say, that Yip kum Fook lawyer who himself is a lawyer chose to have done.

  Otherwise, he did not act in accordance with the teaching of Buddhism and looked down on the spirit of Buddhism for the sole purpose of showing off that he is the powerful chairman of MCA Gombak Division and the chairman of the SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST ASSSOCIATION. He demanded the police to detain the monk so as to realize his motive.

  It is very fortunate that due to the fact that religion itself is a sensitive matter, even the Malay policemen understood and respected the religion, culture and customs of other communities, so they did not rush into taking any actions. Otherwise, the consequences would be catastrophic.

  ReplyDelete
 2. I understand why Yip Kum Fook lawyer was furious and flared up. The main reason is as follows. The abbot of the SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST ASSSOCIATION. He has been the abbot for 20 years. He was the architect and played the pivotal in raising fund the public to build up the Temple.
  The abbot was alarmed to find out that a new person like him Yip Kum Fook lawyer; the chairman of MCA Gombak Division did not walk the talks. His talks were beautiful decorated with humanity, virtue and morality.

  But in practice, he always marginalized and pushed out those who did see eye to eye with him. The Temple committees were instead made up mostly of his relatives. Moreover, the Temple fund was not managed in a transparent manner. Ultimately, his true motive was to turn the pure and sacred ground into a political stepping stone and political ground and from a place of worship into a personal property.

  The abbot was well aware of what had taken placed, but in order to look preserve the whole wellness of the temple, he gave him Yip Kum Fook lawyer well-intentioned advices. But such an advice was not well received, it made Yip Kum Fook lawyer unhappy, restless and ran wild. Instead of heeding the advice, he made use of every opportunity to create problem and to persecute the abbot and monks so that they could no longer stay and left the temple.

  Yip Kum Fook lawyer and the chairman of MCA Gombak Division whose villain's design is obvious and whose style is hypocritical is known by everyone... your sweet words can deceive and mislead some people some of the time, but you cannot do it all the time. The karma or preordained fate of Buddhism will definitely befall.
  As my last word, I would like to take this opportunity to bless him, may Yip Kum Fook lawyer wake up to reality, repent before it is too late. Do whatever is good, shed the evil.

  Your Dhamma,
  Ven. Phra Piya Dhamma
  Penang, Malaysia.

  We translated Chinese to English (why!) because we are needed to give all people know and understand about more detail information, this is Buddhist teaching, pls click here to see:-
  http://margeemar.blogspot.com/2012/02/blog-post.html?commentPage=3

  ReplyDelete
 3. DATUK YIP Kum FOOK, MCA PENGERUSI GOMBAK menghina dan ANTI Sami-Sami Buddha.

  Dengan berhormati penganut ke dalam Dhamma,

  Saya ikhlas hendaklah menggunakan bahasa secara terbuka pengalaman pahit yang sebenarnya telah berlaku di PERSATUAN PENGANUT BUDDHA SAMNAK SAMBODHI NO: 19-21 JALAN 38 TAMAN DESA JAYA KEPONG 52100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA.

  Saya tidak berpuas hati dengan Pengerusi MCA Bahagian Gombak (Yip Kum Fook) dan Pengerusi PERSATUAN PENGANUT BUDDHA SAMNAK SAMBODHI (Yip Kum Fook) kerana dia menggunakan cara yang ganas dan sombong dalam membawa masuk sekumpulan individu dari tempat-tempat lain untuk memprovokasi dan memijak sucidarat dan tanpa apa-apa sebab bunyi yang dipanggil polis untuk menahan Sami apabila bertentangan untuk mengaibkan penyembah Buddhisme.

  Saya amat ingin bertanya di sini bahawa apa dosa besar dan jenayah telah dia telah melakukan setakat anda peguam Datuk Yip Kum Fook dengan cara atau oleh penjahat yang dipanggil polis untuk menahan seorang rahib yang seperti dia?

  Saya datang dari Pulau Pinang, saya adalah pendatang baru dan saya sementara meletakkan di PERSATUAN PENGANUT BUDDHA SAMNAK SAMBODHI untuk mengkaji dan belajar untuk mempraktikkan Buddhisme. Ketika di kuil tersebut, saya tidak tahan dengan cara yang peguam Datuk Yip Kum Fook berkelakuan, sikap anda tidak sopan, sombong dan tidak terkalahkan dalam merawat ketua Sami di Kuil.

  Kerana saya berkata beberapa perkataan mengenai kelakuan anda kepada anda peguam Datuk Yip Kum Fook, anda menggunakan cara-cara kotor untuk menyakiti Sami. Ia adalah sesuatu yang tidak boleh diterima dan membuang satu contoh yang sangat buruk.

  Untuk pengetua sebuah sekolah, jika pelajar itu dan telah melakukan suatu kesalahan, pihak polis mestilah sebagai perkara ihsan bertemu dengan pengetua, cuba untuk memahami situasi sebenar, sebelum polis mengambil sebarang tindakan. Ini adalah amalan biasa.

  Tetapi ia memohon maaf untuk mengatakan, bahawa peguam Datuk Yip Kum Fook yang dirinya adalah seorang peguam memilih untuk mempunyai dilakukan. Jika tidak, dia tidak bertindak selaras dengan ajaran Agama Buddha dan memandang rendah kepada semangat Buddhisme untuk satu tujuan, menunjukkan bahawa dia adalah pengerusi yang kuat Bahagian MCA Gombak dan pengerusi PERSATUAN PENGANUT BUDDHA SAMNAK SAMBODHI. Beliau menuntut pihak polis untuk menahan Sami Buddha untuk merealisasikan motif beliau

  Ia amat bertuah yang disebabkan oleh hakikat bahawa agama itu sendiri adalah satu perkara yang sensitif, malah anggota polis Melayu difahami dan dihormati agama, budaya dan adat resam kaum lain, jadi mereka tidak terburu-buru mengambil apa-apa tindakan. Jika tidak, akibatnya akan menjadi bencana.

  ReplyDelete
 4. Saya faham mengapa peguam Datuk Yip Kum Fook amat marah dan juga turut bertambah. Sebab utama adalah seperti berikut. Ketua Sami PERSATUAN PENGANUT BUDDHA SAMNAK SAMBODHI.

  Beliau telah Ketua Sami selama 20 tahun. Beliau adalah arkitek dan memainkan penting dalam meningkatkan dana awam untuk membina Kuil Buddha.

  Ketua Sami itu cemas untuk mengetahui bahawa seseorang yang baru seperti dia peguam Datuk Yip Kum Fook; pengerusi MCA Bahagian Gombak tidak berjalan di bercakap. Bercakap beliau yang indah dihiasi dengan kemanusiaan, menurut dan moral.

  Tetapi dalam amalan, beliau sentiasa dipinggirkan dan ditolak keluar orang-orang yang melihat mata ke mata dengan dia.

  Jawatankuasa Kuil sebaliknya membuat kebanyakannya saudaranya. Selain itu, dana Kuil Buddha tidak diuruskan secara telus. Akhirnya, motif sebenar beliau ialah untuk menghidupkan tanah yang tulen dan suci menjadi batu loncatan politik dan alasan politik dan dari tempat ibadat menjadi harta peribadi.

  Ketua Sami amat menyedari apa yang telah diambil diletakkan, tetapi untuk mencari memelihara kesejahteraan keseluruhan kuil, dia memberinya nasihat Yip Kum Fook peguam berniat baik. Tetapi nasihat sedemikian telah tidak diterima dengan baik, ia dibuat peguam Datuk Yip Kum Fook tidak berpuas hati, resah dan berlari liar. Bukannya mengendahkan nasihat itu, dia menggunakan setiap peluang untuk mencipta masalah dan untuk menganiaya Ketua Sami dan Sami-Sami supaya mereka tidak lagi boleh tinggal dan meninggalkan kuil Buddha.

  peguam Datuk Yip Kum Fook dan pengerusi Bahagian Gombak MCA yang penjahat, reka bentuk adalah jelas dan yang gaya adalah hipokrit dikenali oleh semua orang ... kata-kata manis anda boleh menipu dan mengelirukan beberapa orang beberapa masa, tetapi anda tidak boleh lakukan ia pada setiap masa. Nasib karma atau takdir agama Buddha pasti akan menimpa.

  Sebagai perkataan terakhir saya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberkati dia, boleh peguam Datuk Yip Kum Fook bangun dengan realiti, bertaubat sebelum terlambat. Melakukan apa yang baik, menumpahkan jahat.

  Anda Dhamma,

  Ven. Piya Phra Dhammo.
  Pulau Pinang, Malaysia.

  Kita menterjemahkan Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia (sebab!) kerana kita mahu memberi semua orang tahu dan memahami terperinci maklumat mengenai, juga untuk memberi orang ramai mengetahui perkara ini (SEJARAH), ini bukan untuk menyerang individu DATUK YIP KUM FOOK, sila klik di sini untuk melihat: - http://margeemar.blogspot.com/2012/02/blog-post.html?commentPage=3

  ReplyDelete